Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ br. 88/2011, 93/2012, 30/2018, 95/2018), Pravilnika o bližim uslovima odnosno sadržini pravila igara na sreću (“Službeni glasnik RS“, br 129/2004), i Odluke o priređivanju nagradne igre broj ___ od __2019. godine, priređivač NELT CO. DOO Beograd, Dobanovci, Maršala Tita 206, matični broj 17304712, dana __.11. 2019.g. donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA
"TWIX I KAFA 2020"

  PRIREĐIVAČ I NAZIV NAGRADNE IGRE

 • 1.Ovim Pravilima uređuje se priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i ona sadrže odredbe o Priređivaču, načinu priređivanja igre, nagradnom fondu, uslovima za učestvovanje, obaveštavanju učesnika u igri, odgovornosti Priređivača prema učesnicima u igri, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama.
  NELT CO. DOO Beograd, sa sedištem u Beogradu, Dobanovci, Maršala Tita 206, PIB: 100037645, matični broj: 17304712 (u daljem tekstu „Priređivač“) priređuje nagradnu igru pod nazivom „Twix i kafa 2020“.

 • 2.Nagradna igra se organizuje radi promocije brenda Twix na teritoriji Republike Srbije i biće realizovana na internet stranici www.twix.rs i putem SMS servisa operatera svih mobilnih mreža u Republici Srbiji (Telekom, Telenor i Vip Mobile).

 • TRAJANJE I CILJ NAGRADNE IGRE

 • 3.Nagradna igra počinje 03.02.2020. godine i traje do 03.03.2020. godine.

 • 4.Cilj nagradne igre je podsticanje prodaje Twix proizvoda u Republici Srbiji, u maloprodajnim objektima koji u svom asortimanu imaju Twix 50 gr i Twix Xtra 75 gr promotivno pakovanje, a nagradna igra se priređuju radi razonode učesnika i ostvarivanja dobitaka u robi.

 • PRAVILA UČEŠĆA I NAČIN REALIZACIJE NAGRADNE IGRE

 • 5.Pravo da učestvuje u nagradnoj igri ima punoletno fizičko lice sa prebivalištem u Republici Srbiji, izuzev Kosova i Metohije, koje ispuni sve uslove za učešće u ovoj nagradnoj igri, odnosno koje u periodu trajanja nagradne igre kupi najmanje jedan proizvod: čokoladu Twix 50gr ili Twix Xtra 75gr promotivno pakovanje koje u sebi sadrži jedinstveni kod, te do kraja nagradne igre sačuva promotivno pakovanje sa kodom i u toku nagradne igre postupi na jedan od sledeća dva načina:

  1) putem interneta pristupi stranici www.twix.rs te:
  • od 00.01h 03.02.2020. do 23.59h dana 02.03.2020. na predviđenom mestu na internet stranici www.twix.rs unese kod koji je pronašao u promotivnom Twix pakovanju;
  • ukoliko je uneti kod validan i prođe proveru, učesniku će nakon obaveštenja o uspešno unetom kodu biti omogućeno da unese i svoje ime i prezime i telefon;
  ili
  2) od 00.01h 03.02.2020. do 23.59h dana 02.03.2020. putem SMS poruke na kratki broj: 8808 pošalje SMS poruku sledeće sadržine: Twix(razmak)broj koda(razmak)imeiprezime
  • ukoliko je uneti kod validan i prođe proveru učesnik će primiti povratnu poruku sa sledećim tekstom:
   ““Uspešna prijava! Hvala na učešću. Čuvaj promotivno pakovanje sa poslatim kodom. Pravila nagradne igre pogledaj na www.twix.rs “ .

  Ukoliko kod nije validan učesnik će dobiti poruku sa sledećim tekstom: “Neuspešna prijava. Pokušaj ponovo. Pravila nagradne igre na www.twix.rs
  Cena SMS poruke je: za Telekom 3,6 rsd, za Telenor 3,6 rsd, za Vip Mobile 3,48 rsd.

  Jedan kod može biti poslat samo jednom i može osvojiti samo po jednu nagradu, ukoliko bude izvučen. Ali jedan učesnik može poslati više poruka sa različitim jedinistvenim kodom i na taj način može osvojiti po jednu nagradu iz svake kategorije.

  Svaki kod može biti unet samo jednom na jedan od dva ponuđena načina, odnosno pokušaj unošenja istih kodova više puta ili na više načina će biti onemogućen, kao i bilo koji drugi vid zloupotrebe pravila nagradne igre.
  Unošenje nepotpunih, netačnih ili na drugi način nevalidnih kodova, te neispunjenje bilo kog drugog uslova za učešće u ovoj nagradnoj igri će dovesti i do diskvalifikacije učesnika.

  Ispravan kod koji je uspešno unet putem internet stranice ili uredno dostavljen SMS porukom učestvovaće u izvlačenju, ukoliko već nije iskorišćen u nagradnoj igri.
  Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju zaposleni kod Priređivača, kod kompanije Mars, kod podizvođača u realizaciji ove nagradne igre kao ni članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).
 • UTVRĐIVANJE DOBITNIKA

 • 6.Svi kodovi uneti putem internet stranice www.twix.rs kao i oni poslati putem SMS sakupljaće se u jedinstvenu bazu odakle će biti izvlačeni dobitni kodovi.
  U toku trajanja nagradne igre, svakog radnog dana počev od 04.02.2020 g., slučajnim elektronskim izborom biraće se dobitnici ukupno 302 dnevne nagrade – električna džezva za kafu brenda Vivax, prema sledećem rasporedu:

  • svakog radnog dana izuzev ponedeljka po 10 dnevnih nagrada
  • svakog ponedeljka (izuzev prvog ponedeljka) u toku trajanja nagradne igre po 30 dnevnih nagrada
  • poslednjeg dana nagradne igre preostale 22 dnevne nagrade

  Dobitnici dnevnih nagrada koje se odnose na svaku subotu i nedelju u toku nagradne igre biće izvlačeni narednog ponedeljka, odnosno svakog ponedeljka (izuzev prvog dana nagradne igre) će biti izvučeno po trideset dnevnih nagrada.

  U dnevnim izvlačenjima učestvuju svi kodovi (izuzev onih koji su već izvučeni kao dobitni), a koji su uneti od početka nagradne igre do 23.59h prethodnog dana.

  Dobitnici nedeljnih nagrada – 30 espreso aparata za kafu De Longhi će biti utvrđivani:

  • na dane: 07; 14; 21 i 28.02.2020 kada će biti izvučeni dobitnici po pet nedeljnih nagrada, dok će
  • 03.03.2020. biti izvučeni dobitnici 10 preostalih nedeljnih nagrada.

  U nedeljnim izvlačenjima učestvuju sve primljene nedobitne poruke koje su primljenje do 23.59h prethodnog dana u odnosu na dan nedeljnog izvlačenja.

  Dobitnik glavne nagrade - putovanje u Dubai za dve osobe, biće utvrđen izvlačenjem poslednjeg dana nagradne igre 03.03.2020. g. a u izvlačenju će učestvovati svi pristigli nedobitni kodovi.
  Imena izvučenih dobitnika će biti objavljena nakon provere ispunjenosti uslova učešća u nagradnoj igri, na internet stranici www.twix.rs u delu predviđenom za objavljivanje dobitnika.

  Na kraju nagradne igre imena svih dobitnika će biti dostupna na internet stranici u delu predviđenom za objavljivanje dobitnika kao i u dnevnom listu “Danas”.

 • NAGRADE I NAGRADNI FOND

 • 7.Ukupna vrednost fonda nagrada u robama i uslugama iznosi 1.217.977,70 dinara sa PDV-om. Ukupan broj nagrada je: 333. Priređivač se obavezuje da neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada. Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili protivvrednost. Nagradni fond sadrži sledeće nagrade u robi ili uslugama:

  Naziv i vrsta nagrade Količina Pojedinačna cena nagrade u dinarima Ukupna cena nagrade u dinarima sa PDV
  Dnevne nagrade - Vivax električna džezva za kafu 302 999,17 362.098,00
  Nedeljne nagrade - De Longhi espresso aparat 30 16.756,00 603.216,00
  Glavna nagrada - Putovanje za dve osobe u Dubai prema aranžmanu 1 252.663,70 252.663,70
  UKUPNA CENA NAGRADA 1.217.977,70

  Nagrade se dodeljuju u viđenom stanju. Glavna nagrada -putovanje uključuje povratnu avio kartu kompanije Fly Dubai, 5 noćenja na bazi polupansiona u hotelu sa 4* zvezdice u Dubaiju prema planu putovanje, koji se može iskoristiti u periodu do 30.09.2020.g. Odlaganje putovanja ili zamena za drugo nije moguća. Dobitnik glavne nagrade kao i njegov pratilac su dužni da se u celosti pridržavaju plana puta, da poštuju važeće propise i obezbede uredne putne isprave za nesmetano putovanje. Nagrada ne uključuje pokriće vanpansionskih i drugih eventualnih troškova, kao ni pokriće troškova prevoza do i od aerodroma u Beogradu. Organizator ne preuzima bilo koje druge troškove osim onih koje je naveo u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac, ali se može preneti na treće lice po želji dobitnika.

 • INFORMISANJE UČESNIKA

 • 8.Učesnici u nagradnoj igri će o pravilima nagradne igre, nagradnom fondu i uslovima za učešće biti obavešteni putem dnevnog lista “Danas”, drugih sredstava informisanja, internet stranice na www.twix.rs kao i putem propagandnog materijala u maloprodajnim objektima.

 • OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

 • 9.333 dobitnika nagrada će biti utvrđivani u toku nagradne igre slučajnim elektronskim izborom putem posebnog softvera. Tročlana Komisija Priređivača koja će biti imenovana za potrebe nagradne igre pratiće regularnost izvlačenja i utvrđivanja dobitnika i o tome sačiniti zapisnik u skladu sa zakonom.

  Dobitnici će biti obaveštavani o nagradama putem ostavljenog broja telefona. Obaveza je svakog učesnika da redovno proverava pozive na svom telefonu kao i da u toku nagradne igre bude dostupan radi prijema obaveštenja i ovo je isključiva odgovornost svakog učesnika.

  Ukoliko učesnik ni u roku od najviše 24h od dana izvlačenja ne bude dostupan za informisanje o osvojenoj nagradi i dogovor oko preuzimanja iz bilo kojih razloga koji nisu i ne mogu biti odgovornost Priređivača, gubi pravo na nagradu. Priređivač neće imati bilo kakvih daljih obaveza prema ovom učesniku.

  Nagrade će biti dostupne za preuzimanje u prostorijama koje Priređivač za to odredi ili eventualno dostavljene poštom u skladu sa dogovorom sa dobitnikom. Radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u nagradnoj igri Priređivač ili lice koje on ovlasti će prilikom utvrđivanja dobitnika, a pre uručenja nagrade od dobitnika zatražiti na uvid promotivno pakovanje na kom se vidi dobitni kod. Dostava slike promotivnog pakovanja sa kodom može biti realizovana i putem telefonskih servisa koji podržavaju razmenu fotografija.

  Nagrade (osim glavne nagrade) se mogu preuzeti u roku od najviše 30 dana od dana prijema obaveštenja. U slučaju nedodeljivanja dela nagrada zbog nedovoljnog odziva učesnika ili usled prekida nagradne igre, nedodeljene nagrade ostaju Priređivaču.

  Preuzimanje nagrada van ovog roka ili na drugi način biće moguće samo ukoliko postoji izričit sporazum dobitnika i Priređivača o tome. Ukoliko dobitnici ne postupe na način predviđen ovim Pravilima, radi preuzimanja nagrade u naznačenom roku, smatraće se da odustaju od nagrade. Glavna nagrada –putovanje realizuje se prema opštim uslovima organizatora putovanje.

 • 10.U skladu sa ovim Pravilima Priređivač zadržava pravo provere ispunjenosti svih uslova za učešće u nagradnoj igri i ostvarivanje prava na nagradu, te će u tom smislu dobitnik biti objavljen tek kada se utvrde svi uslovi validnog učešča u nagradnoj igri.

  Po primopredaji nagrada Priređivač nema bilo kakvih daljih obaveza prema dobitnicima u vezi sa nagradom. Priređivač neće odgovarati za troškove preuzimanja i realizacije nagrada koje nije prihvatio u dogovoru sa dobitnicima, niti za bilo koje smetnje koje će onemogućiti dobitnika da preuzme ili koristi nagradu.

  Rezultati utvrđivanja dobitnika su konačni. Po želji dobitnika nagrada se može preneti ili ustupiti, u skladu sa zakonom, ali se ni u jednom slučaju ne može zameniti za novac.

 • SAGLASNOST ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

 • 11.Učešćem u nagradnoj igri učesnici daju saglasnost da se njihovi lični podaci koje su u okviru nagradne igre lično uneli, koriste za potrebe realizacije nagradne igre kao i za objavu dobitnika. Priređivač se obavezuje da će dostavljeni lični podaci učesnika i dobitnika u nagradnoj igri biće korišćeni isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“br. 87/2018).

 • POREZ

 • 12.Porez na dobitke od igara na sreću snosi Priređivač, u skladu sa zakonom. Priređivač jemči dodelu nagrada dobitnicima, u skladu sa ovim Pravilima.

 • DOSTAVA REZULTATA

 • 13.Priređivač će nadležnom organu, dostaviti izveštaj o rezultatima nagradne igre u roku od 15 dana od dana okončanja nagradne igre, na način predviđen zakonom.

 • POSLOVNA TAJNA

 • 14.Zaposleni kod Priređivača, kod svih povezanih pravnih i fizičkih lica, kao i kod svih podizvođača dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu:

  • o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima);
  • o mehanizmu organizovanja nagradne igre;
  • finansijskom rezultatu poslovanja Priređivača

  Napred navedene podatke Priređivač može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.

 • PREKID NAGRADNE IGRE

 • 15.Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile, uključujući nemogućnost Priređivača da realizuje nagradnu igru usled razloga koji su nezavisni od njegove volje.

 • OBJAVLJIVANJE PRAVILA

 • 16.Pravila nagradne igre će 15 dana pre početka nagradne igre biti objavljena u dnevnom listu «Danas» koji se distrubuira na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zakonom, kao i na stranici www.twix.rs. .U roku od najviše sedam dana od dana završetka nagradne igre, rezultati nagradne igre, biće objavljeni u dnevnom listu «Danas».

 • STUPANJE NA SNAGU PRAVILA

 • 17.Ova pravila nagradne igre stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo po dobijanju saglasnosti Ministra finansije Republike Srbije.

 • PRIHVATANJE PRAVILA I NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

 • 18.Učešćem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće za rešavanje spora će biti nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

 • Priređivač
  NELT CO. DOO Beograd:

  _______________________
  Mirjana Zobenica, ovlašćeni zastupnik